FANDOM


Ten artykuł należy do starego kanonu.

Imperialistyczna Litwa – państwo znajdujące się w Niedźwiedźdomium na planecie typu Europa Universalis IV, kierowane przez Lookasa. Głównym celem państwa było stworzenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, włączając ziemie Królestwa Polskiego w granice litewskie.

Historia

Wielkie Księstwo Litewskie

Wojna o unię nad Polską

W 1449 roku na tronie polskim zasiadł August II Jagiellon. Wtedy Litwa postanowiła podporządkować sobie Polskę, tworząc unię personalną.

W 1449 roku wybuchła wojna pomiędzy Litwą, którą wsparł Zakon Krzyżacki, a Polską, popartą przez jej wasali - Mazowsze i Mołdawię oraz Meklemburgię.

Działania wojenne rozpoczęły się wkroczeniem wojsk polskich na Litwę. Na wieść o nadchodzących wojskach litewskich Polacy wycofali się do Małopolski.

Pierwsza bitwa została stoczona pod Notecią, gdzie armia krzyżacka rozbiła armię polską w 1449 roku. Kolejna bitwa zakończyła się zwycięstwem Litwy, pokonując armie Meklemburgii. W tym czasie Krzyżacy pokonali wojska polskie oblegające Kulm. Następnie połączone wojska krzyżacko-litewskie pokonały armie polskie w bitwie pod Łęczycą. Kolejne armie zostały pokonane w bitwie pod Bełzem i Przemyślem przez Litwę.

W 1450 armia litewska została pokonana przez Polskę i jej sojuszników w bitwie pod Sandomierzem. Pomimo klęski, szybka reorganizacja armii litewskiej pozwoliła Litwie dalej walczyć. W tym samym roku rozpoczęto oblężenie Krakowa i okupację Małopolski. Druga armia litewska wsparła Krzyżaków w boju, pokonując wojska polskie w bitwie pod Płockiem.

W 1451 roku Kraków został zdobyty. W II bitwie pod Łęczycą armia polska została rozbita przez Litwinów. Rozpoczęto okupacje Wielkopolski, w tym Poznania, oraz Mazowsza.

ImperialistycznaLitwa2

Okupacja ziem polskich przez Litwę

Rok później zawarto pokój z Meklemburgią. Księstwo musiało zapłacić daninę Litwie oraz trybut. Armia polska była całkowicie rozbita, większość kraju znajdowała się pod okupacją litewską.

Wojna skończyła się w 1453 roku, kiedy to zawarto pokój z Polską. Polska zobowiązała się do przekazania daniny, trybutu oraz złączenia obu krajów unią personalną pod przewodnictwem Litwy.

Lata 1453-1473

Lookas skupił się w tych latach na rozwoju technologii, tworzeniu sojuszy i polepszaniu relacji z Polską. Dodatkowo spłacano pożyczki zaciągnięte w poprzedniej wojnie.

W 1455 roku Litwa wsparła dążenia niepodległościowe Szwecji, w wyniku czego została wciągnięta do wojny z Danią. Nie brała ona jednak udziału w działaniach wojennych, głównie przesyłając zaopatrzenie Szwecji.

Kolejnym przerwaniem pokoju była krótka wojna ze Złotą Ordą. Po kilku bitwach opór został zdławiony. Początkowy plan wasalizacji został porzucony, kiedy Riazań zajął część Ordy. Litwa porzuciła wojnę, zadowalając się jedynie daniną.

Impulsem do działań był wybuch wojny pomiędzy hordami a Moskwą. Litwa bacznie przyglądała się wojnie, czekając na idealną okazję do ataku na Moskwę. W 1468 roku Litwa wypowiedziała wojnę Riazaniowi, rozpoczynając wojnę moskiewską.

Wojna moskiewska

Litwa, przy poparciu Szwecji, wypowiedziała wojnę Riazaniowi, a co z tym idzie również Moskwie. W 1458 roku Litwa wkroczyła na teren państwa moskiewskiego. Szybki marsz na przód został przerwany po bitwie pod Riazaniem, gdzie armie litewsko-polskie przegrały bitwę z wojskiem Moskwy. Pomimo tego wsparcie Szwedów pozwoliło rozpocząć ponowną ofensywę.

ImperialistycznaLitwa3

Okupacja ziem moskiewskich przez Litwę

Do 1470 roku Riazań i Psków znajdowały się pod całkowitą okupacją Litwy, natomiast Moskwa została zdobyta. Bitwa w Włodzimierzu zakończyła się zwycięstwem wojsk Litwy i jej sojuszników, zaś armia moskiewska została rozbita.

Kolejny rok nie przyniósł zmiany w sytuacji wojennej. Coraz więcej ziem moskiewskich znajdowało się pod okupacją Litwy. Niestety, w 1472 roku doszło do tragicznej śmierci następcy tronu.

Wojna zakończyła się w 1473 roku. Moskwa została zmuszona do przekazania swojej stolicy (Moskwy) i okolicznych ziem Litwie oraz przekazanie wysokiej daniny. Riazań zaś został zmuszony do zaakceptowania wasalizacji kraju.

Wojna krzyżacka

Litwa przekazała Riazaniowi część nowo podbitych ziem w posiadanie w 1473 roku.

W 1474 roku Zakon Krzyżacki zaatakował Brandenburgię. Wezwała ona na pomoc swoich sojuszników, w tym Litwę. Pozytywna odpowiedź na wezwanie oznaczała wojnę. Obok Litwy walczyły wojska z Danii, Czech oraz ich wasale.

Litwa brała udział głównie w oblężeniu fortów krzyżackich. W czasie wojny w 1475 roku doszło do śmierci następcy tronu, jednakże sukcesja była bezpieczna. Fort w Kłajpedzie upadł w 1476 roku.
ImperialistycznaLitwa4

Granice wschodnie po anektowaniu Tweru

Wojna zakończyła się w 1476 roku, nie przynosząc większych korzyści Litwie. Wzmocniło to jednak istniejące sojusze, wpływając na ich trwałość.

Lata 1476- 1486

W tych latach wielki książę litewski rozbudowywał i unowocześniał system podatkowy i administracyjny. Dodatkowo cały czas wzmacniano relacje z sojusznikami. Rozwijano również armie, zwiększając ich liczbę oraz unowocześniając je.

W 1481 roku Litwa wypowiedziała wojnę Łotwie. Po krótkim oporze wojsk łotewskich kraj został zajęty, a w 1482 roku włączony w granice Litwy.

Kolejna krótka wojna rozpoczęła się w 1482 roku, kiedy to Litwa wypowiedziała wojnę Twerowi. Rok później został on włączony w granice państwa litewskiego.

Po wojnach cały czas rozbudowywano sieć podatkową oraz wprowadzano administrację państwową na terenach nowo podbitych.

Wojna z Rygą

W 1486 roku Litwa, przy wsparciu Czech, wypowiedziała wojnę Rydze, którą wsparły państwa z ligi handlowej i Zakon Kawalerów Mieczowych. Działania wojenne rozpoczęła Litwa, atakując i pokonując armię Rygi wraz z Polską. Następnie armia litewska zaczęła podbijać ziemie zakonne. Do 1488 roku całe wrogie terytorium znalazło się pod okupacją litewską.

W 1489 roku Szwecja poprosiła o wsparcie w celu podboju ziem duńskich. Litwa pozytywnie odpowiedziała, ale z powodu toczonej wojny nie brała czynnego udziały w konflikcie szwedzkim.

Do 1492 roku wszystkie państwa ze Świętego Cesarstwa Rzymskiego biorące udział w wojnie zawarły pokój z Litwą. Przekazały one głównie daninę oraz zerwały swoje sojusze.

W tym samym roku zawarto pokój z Zakonem Kawalerów Mieczowych. Liwończycy zobowiązali się do przekazania daniny, trybutu oraz oddania części ziem Litwie. Ostateczny pokój zawarto z Rygą, którą w całości anektowano.

Powstanie Królestwa Litewskiego

W 1492 roku, przy poparciu możnych litewskich, wielki książę Vytatuas z Podebrad ogłosił się królem, a państwo zmieniło się w Królestwo Litewskie. Wzmocniło to pozycję Litwy na arenie międzynarodowej.

Lata 1492-1499

W tych latach coraz bardziej rozbudowywano sieć podatkową i usprawniano ją. Dodatkowo cały czas rozwijano technologie i sposoby produkcji.

W 1493 roku Francja rozpoczęła wspieranie polskich możnych, dążących do zerwania unii personalnej z Litwą.

W 1495 roku doszło do wystąpienia szwajcarskich katolików, co poskutkowało ekskomuniką od papieża. Doprowadziło to do powstania nowego odłamu katolicyzmu - protestantyzmu. Król litewski, po prośbie niektórych protestantów, przyjął go, w wyniku czego Litwa stała się krajem protestanckim.
ImperialistycznaLitwa5

Granice po II wojnie moskiewskiej

W 1498 roku doszło do mobilizacji wojsk pod Smoleńskiem, gdzie planowano wykonać ostateczny atak na Moskwę. Do wybuchu konfliktu doszło na przełomie lat 1498 i 1499.

II wojna moskiewska

Litwa, przy wsparciu Szwedów, wkroczyła na ziemie Moskwy, w celu ostatecznego rozwiązania kwestii nieprzyjaciela. W bitwie pod Bieżeckiem armie litewskie rozbiły wojsko Moskwy, rozpoczynając szybki marsz na przód. Stolica, Jarosławiec, padła w sierpniu 1499 roku.

Kolejne klęski wojska moskiewskiego zmusiły państwo do zaakceptowania pokoju. Litwa otrzymała daninę oraz ziemie dookoła Jarosławca. Moskwa przestała stanowić większe zagrożenie. Większość ziem nowo zdobytych otrzymał Riazań.

Wojna o niepodległość Polski

ImperialistycznaLitwa6

Okupacja Polski przez Litwę

W 1502 Polska wypowiedziała posłuszeństwo królowi litewskiemu, żądając niepodległości. Jej dążenia poparła Francja. Po stronie litewskiej stanęli Szwedzi i Czesi.

Pierwsza większa bitwa rozegrała się pod Warszawę, gdzie armia litewska rozbiła armie polską. W tym samym czasie Czesi i Szwedzi atakowali Wielkopolskę. Po kilku miesiącach Warszawa poddała się. Do końca roku większość północnej Polski była okupowana. II bitwa pod Warszawą zakończyła się zwycięstwem Litwy.

Kolejne lata wojny nie zmieniły sytuacji. Do 1505 roku cała Polska znalazła się pod okupacją litewską. Działania wojenne skierowały się w kierunku Francji.

Armie litewskie dotarły do Francji w 1506, kiedy rozpoczęto okupacje przygranicznych fortów. Jedna z armii litewskich została pokonana w tym samym roku przez Francuzów. Wycofała się ona do Polski, gdzie tłumiła bunt Polaków.

Wojna skończyła się w 1508 roku, kiedy to Francja zawarła pokój z Litwą. Zobowiązała się wtedy do przekazania trybutu oraz daniny. Polska została zmuszona do utrzymania unii personalnej z Litwą.

Lata 1508-1519

W tych latach zajmowano się głównie tłumieniem buntów, które wybuchły po wojnie, spłacano pożyczki zaciągnięte w celach wojennych i rozwijano flotę handlową na Morzu Czarnym.

Przerwaniem pokoju było wypowiedzenie wojny Danii i Zakonowi Kawalerów Mieczowych przez Szwecję. Litwa skupiła się na podbiciu Zakonu Liwońskiego. Po kilku udanych bitwach cały wrogi kraj znalazł się pod okupacją litewską. Mimo tego Litwa nic nie otrzymała z udziału w wojnie.

W 1516 Litwa stłumiła buntowników w Polsce, dążących do zerwania unii personalnej z Litwą.

W 1519 roku, na wieść o wybuchu wojny szwedzko-moskiewskiej, Litwa rozpoczęła ostateczne przygotowania do wojny z Zakonem Krzyżackim.

II wojna krzyżacka

Wojna rozpoczęła się wypowiedzeniem wojny zakonom przez Litwę, wspartą przez Polskę i Czechy. Litwa wkroczyła na ziemie Zakonu Liwońskiego, rozpoczynając szybki marsz na przód. Do 1520 roku Zakon Kawalerów Mieczowych został w całości okupowany.

Kiedy Litwa atakowała Zakon Liwoński, Czechy i Polska toczyły walki z Krzyżakami. W ciągu kilku kolejnych lat armia krzyżacka została rozbita, a sam kraj znalazł się pod okupacją litewską.

W 1522 roku Zakon Liwoński poddał się i przyjął pokój z Litwą. Zobowiązał się do przekazania większości swych ziem oraz zapłaty daniny.

Rok później Zakon Krzyżacki również przyjął pokój, w wyniku którego zakończono wojnę. Został zmuszony do przekazania prowincji Litwie oraz oddania zagarniętych ziem brandenburskich. Dodatkowo musiał zapłacić wysoką daninę oraz zrzec się pretensji do ziem polskich.

Lata 1523-1529

Kolejne lata minęły na wprowadzaniu administracji państwowej na nowo podbitych terenach i poprawianiu relacji z państwami niemieckimi. Dodatkowo cały czas rozwijano technologię państwa.

Od około 1527 roku Litwa rozpoczęła rozbudowę armii oraz siatek szpiegowskich w Kazaniu, Krymie i Pskowie. Działania te były przygotowaniem do wojny z tymi państwami.

Wojna rozpoczęła się w 1529 roku, kiedy to Litwa wypowiedziała wojnę Pskowowi..

Wojna krymska

Wojna rozpoczęła się wypowiedzeniem wojny Pskowowi, po którego stronie opowiedzieli się Krym, Kazań oraz Nogai, przez Litwę i Szwedów.

Po rozbiciu wojsk Krymu Litwa rozpoczęła okupacje Płw. Krymskiego. W tym czasie Polska podbijała ziemie Pskowa, a Szwecja walczyła w Kazaniu.

Przez kolejne lata Litwa podbijała coraz to większe połacie terenu państwa krymskiego. Krym wycofał się z wojny w 1531 roku, oddając Litwie przygraniczne terytoria, płacąc trybut i daninę.

Następnie armia litewska rozdzieliła się - jedna ruszyła w kierunku stolicy Nogaju, druga w kierunku wschodnim, ku Qiratowi. Pokój z tym krajem zawarto w 1533 roku, po otrzymaniu daniny oraz trybutu.

Wojna z Kazaniem i Pskowem zakończyła się w 1535 roku, Psków został w całości anektowany, a Kazań oddał dużą część swych ziem.
ImperialistycznaLitwa7

Granice Litwy w roku 1535 roku

W międzyczasie Litwa wypowiedziała wojnę Moskwie oraz Zakonowi Liwońskiemu. Po kilku bitwach zakon został w całości podbity i okupowany. Podobna sytuacja była z Moskwą - kraj ten znalazł się pod okupacją niedługo po Zakonie Kawalerów Mieczowych. Wojna z zakonem zakończyła się w 1335 roku, kiedy to Litwa w całości go anektowała. Moskwa poddała się w tym samym roku, oddając ziemie północne Litwie.

W 1534 roku Litwa zakończyła proces anektowania Riazania w granice państwa. Dzięki temu Litwa uzyskała duży dostęp do ziem Kazania.

Lata 1535-1544

Początek tego okresu rozpoczął się wybuchem licznych powstań na terenie całego kraju. Aby uspokoić nastroje buntownicze pod Uralem, Litwa pozwoliła odtworzyć Perm, pod warunkiem zostania litewskim wasalem.

W 1535 roku na skutek waści pomiędzy Litwą i Szwecją doszło do zerwania sojuszu oraz ogłoszenia Szwedów rywalami litewskimi. Na skutek tego Czechy również zerwali sojusz z Litwą.

Kolejne lata skupiły się na rozwoju prowincji, technologii oraz zwiększeniu floty morskiej.

W 1544 roku król litewski ogłosił włączenie Polski do jego królestwa, tworząc Rzeczpospolitą Obojga Narodów pod prymatem Litwy.

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Wojna węgierska

W 1594 roku RON, przy poparciu Czech, wypowiedziała wojnę Węgrom, które wsparły Austria, Aragonia i Siena.

Działania wojenne rozpoczęły się wkroczeniem wojsk sojuszu na północne ziemie węgierskie. Do pierwszego starcia z armią węgierską doszło w bitwie pod Nowymi Zamkami, gdzie armia litewska pobiła jedną armię węgiersko-austriacką. Po zdobyciu trzech przygranicznych fortów armia węgiersko-austriacka została ponownie rozbita w bitwie pod Spiszem w 1596 roku. Armia RON skierowała się do Budapesztu. Po jego zdobyciu armia sojuszu skierowała się do Czech, gdzie w bitwie pod Morawami pokonała Austriaków. Następnie rozpoczęli obleganie Wiednia, a druga armia wycofała się w celu regeneracji sił.

W 1597 roku Wiedeń został zdobyty. Następnie w bitwie pod Budapesztem pokonano kolejną armię węgierską, oblegającą twierdzę. Jednakże w bitwie pod Sopronem armia RON została pokonana. Pomimo tego zawarto pokój z Austrią, która zgodziła się zapłacić trybut i daninę Rzeczpospolitej.

W 1598 roku Węgrzy zostali pokonani w II bitwie pod Spiszem. Po tej bitwie nastąpiła kontrofensywa wojsk litewskich na ziemie Węgier. W tym samym roku RON otrzymał wezwanie do wojny ze Szwecją, które przyjęto.

Kolejne bitwy utwierdzały zwycięską pozycję wojsk RON, a jego armie zdobywały coraz więcej terenu pod okupację. W 1599 roku Osmanie wypowiedzieli wojnę Rzeczpospolitej, wkraczając do Mołdawii. Została ona zmuszona do toczenia wojen na trzech frontach.

Wojna z Węgrami zakończyła się w 1600 roku. Na mocy pokoju Węgrzy przekazali Litwinom cztery prowincje, daninę oraz trybut. Jednocześnie wojska RON skierowały się do kraju, gdzie armie szwedzkie i tureckie podbijały ziemie.

Wojna z Imperium Osmańskim

Po wypowiedzeniu wojny RON przez Osmanów wrogie wojska szybko parły na przód. Jednocześnie na północy kraju zdesantowali się Szwedzi, rozpoczynając obleganie Poznania. Szwedzi szybko jednak odstąpili od wojny.

Po bitwie pod Podolem armie osmańskie wycofały się z Mołdawii. Armia RON przeprowadziła szybką kontrofensywę, w celu odbicia twierdzy w Besarabii. Fort upadł w 1602 roku. Wojna z Osmanami zakończyła się w tym samym roku. RON została zmuszona do uwolnienia Permu.

Lata 1602-XXXX

W 1605 roku przeniesiono stolicę kraju do Tweru.

W 1608 roku wybuchła wojna z Kazaniem. Armie RON wkroczyły na terytorium wroga, rozpoczynając szybką okupację. Do 1609 roku większość Kazaniu i cały Krym znalazły się pod okupacją litewską. W tym samym roku zawarto pokoje, kończące wojnę. Krym został w całości włączony do kraju, natomiast Kazań oddał kilka prowincji, zapłacił daninę i trybut.

W 1614 roku zmieniono oficjalną kulturę kraju na moskiewską.

W 1617 roku zaatakowano Syberię. Po krótkim oporze wroga został on szybko włączony w granicę kraju.

W 1618 roku RON stała się krajem zachodniej grupy technologicznej, dzięki czemu zwiększono tempo prac nad technologią narodową. Dodatkowo cały czas rozwijano siatkę szpiegowską w krajach wrogich Litwinom.

W 1619 roku RON wypowiedziała wojnę Kazaniowi. Do następnego roku cały kraj znalazł się pod okupacją. Jednak na wieść o opuszczeniu koalicji przeciw Rzeczpospolitej przez Imperium Osmańskie, postanowiono szybko zakończyć wojnę. Zadowolono się jedynie złotem. Rozpoczęto reformę wojska oraz jego reorganizację.

Wojna z Imperium Osmańskim

W 1622 roku RON wypowiedział wojnę Osmanom po ich agresji na Węgry. Armia litewska wkroczyła na ziemie osmańskie, najpierw na Krym. Został on zajęty szybko, bez oporu wroga. Kolejnym ruchem było zaatakowanie wrogów w Mołdawii.

Wojska osmańskie nie były w stanie przeciwstawić się wojskom Węgier, Austrii i RON, dlatego linia frontu szybko się przesuwała. Do 1624 roku Bałkany i Konstantynopol znalazły się pod okupacją. Część armii RON wycofała się z tych ziem, kierując się najpierw na Krym, gdzie odparto atak Osmanów. Następnie skierowano się do Warmii, gdzie zaatakowali Portugalczycy. Szybko zneutralizowano tamtejsze zagrożenie.

Kolejnym ruchem było odparcie ataku wroga w Mołdawii. W tym samym czasie druga armia RON atakowała ziemie pod Kaukazem. Do końca 1626 roku większość ziem Azji Mniejszej została zajęta.

Wojna zakończyła się 1627 roku, kiedy to zawarto pokój. RON zmusił Osmanów do stworzenia niepodległej Bułgarii, zapłaty wysokiej daniny i trybutu.

Lata 1628-XXXX

W 1630 roku Szwecja wezwała Litwę do wojny przeciwko niektórym księstwom w Rzeszy Niemieckiej, Czechom i Francji. RON odpowiedziała na wezwanie, wkraczając swoim wojskiem na Śląsk. Próby obrony czeskiej zakończyły się porażką, a ich wojsko zostało rozbite. W 1632 roku Czechy oddały Rzeczpospolitej cały Śląsk.

Kolejne bitwy w następnych latach nie przyniosły przełomu w konflikcie, linia frontu znajdowała się w Niderlandach. Sama wojna zakończyła się w 1636 roku, nie przynosząc żadnych korzyści terytorialnych oprócz Śląska.

Jednocześnie założono kolonie zamorskie w Brazylii i Afryce, wzmacniając gospodarkę kraju. W samym kraju rozbudowywano sieć manufaktur, podatkową i gildii handlowych, co zwiększyło dochody państwa.

W 1639 roku zaatakowano plemię Indian w delcie Amazonki. Zostało ono podbite już w następnym roku.

Kolejnym celem RON był Perm, z którym rozpoczęto wojnę w tym samym roku. Został on poparty przez Timurydów. Wojna zakończyła się sukcesem RON, który całkowicie włączył tereny Permu do swojego państwa.

W 1640 rozpoczęto budowę Wielkiej Flotylli Morskiej RON, budując pięć galeonów.

W 1642 roku wypowiedziano wojnę Oiratowi, który został poparty przez Delhi. Armia RON wkroczyła na teren wrogiego kraju, szybko rozbijając przeciwną armię i rozpoczynając okupacje Oiratu. Do 1644 roku cały kraj znalazł się pod okupacją litewską, natomiast armia RON skierowała się do Delhi, gdzie wojska perskie przegrywały z wrogiem. Wojna zakończyła się w 1645 roku, kiedy Oirat oddał kilka prowincji RON.

W 1645 roku Rzeczpospolita przekształciła się w Imperium Rosyjskie.

Władcy

Władca Pkt. adm. Pkt. dyp. Pkt. mil. Inne
Kazimierz Jagiellończyk 4 4 1 Historyczny władca
Svitrigaila II z Podebrad 6 4 4
Vytatuas z Podebrad 3 5 2
Jan I Kazimierz z Podebrad 3 4 2
Vytatuas II z Podebrad ? ? ? Władca ze straconych odcinków
Vytatuas III z Podebrad 4 4 1

Generałowie

Generał Siła ognia Szok Manewr Oblęzenie Inne

Ta sekcja jest pusta. Edytuj ją, by to zmienić.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.